Τα πρακτικά του συνεδρίου θα αναρτηθούν σε ψηφιακή μορφή και με αριθμό ISBN, εν ευθέτω χρόνω, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του συνεδρίου.